Bahnhof Albtalbf in Karlsruhe

  • Schwarzwaldstrasse 34
    76137 Karlsruhe